ثبت سندهای پرداختی در نرم افزار مدیریت ساختمان

ثبت سندهای پرداختی در نرم افزار مدیریت ساختمان

تمامی نرم افزارهای مدیریت ساختمان بخشی را جهت ثبت شارژدارند که بخش اصلی و مهم سیستم مدیریت ساختمان را تشکیل میدهد و این نرم افزار مدیریت ساختمان نیز از این قانون جدا نیست ولی نکته ای که این سیستم را برتر از سیستم های دیگر در بخش شارژ ساختمان میکند تنوع در ثبت اسناد پرداختی مختلف است .

ایجاد سند پرداخت شارژ یکی از مواردی است که در تمام نرم افزارهای مدیریت ساختمان وجود دارد ولی در این برنامه شما میتوانید عناوین مختلفی را در سیستم ثبت کنید و در نهایت با وجود عناوین مختلف پرداختی شما میتوانید مدیریت بهتری در بخش های مختلف داشته باشید . یعنی میتوانید متوجه شوید چه مقدار از کل پرداختی های به صندوق ساختمان مربوط به شارژ بوده است و چه مقدار مربوط به تعمییرات و قبوض و هرنوع عنوانی که در سیستم ایجاد میکنید .

با توجه به اینکه هیچ محدودیتی در ایجاد عناوین مختلف پرداختی نیست برای هر سال میتوانید مقدار شارژ ثابت و عمرانی را تغییر دهید حتی میتوانید عناوین مختلف پرداخت شارژ داشته باشید و یا برای دیرکر پرداخت های شارژ ثابت و عمرانی جریمه دیرکرد ایجاد کنید .

یکی دیگر از امکاناتی که در سیستم مدیریت ساختمان وجود دارد اینست که شاید حسابدار و یا مدیر نداند که چه سندهای پرداختی را برای واحد ها ایجاد کرده است یا خیر و شاید رکورد تکراری ثبت شود . نگران نباشید این سیستم به گونه ای طراحی و اجرا شده است امکان ثبت رکورد تکراری را ندارد مگر اینکه خود ثبت کننده بخواهی این کار را انجام دهد و غیر از این هم امکانی وجود دارد که میتوان قبل از ثبت سند پرداختی برای واحدها پیش گزارشی دریافت کنید که آیا قبلا برای واحد همچین سندی ایجاد شده است یا خیر . پس اطمینان داشته باشید که سیستم اشتباهی جهت ثبت سند پرداختی نخواهد داشت .

تمامی نرم افزارهای مدیریت ساختمان بخشی را جهت ثبت شارژدارند که بخش اصلی و مهم سیستم مدیریت ساختمان را تشکیل میدهد و این نرم افزار مدیریت ساختمان نیز از این قانون جدا نیست