تعریف سطح دسترسی و نقش ها در برنامه مدیریت ساختمان

تعریف سطح دسترسی و نقش ها در برنامه مدیریت ساختمان

در برنامه مدیریت ساختمان این امکان وجود دارد تا نقشها با سطوح دسترسی مختلف وجود داشته باشد . یعنی کاربران میتوانند با توجه به نقشهای تعریف شده به بخشهای مجاز دسترسی داشته باشند .

مثلا نقشهای مختلفی تعریف شود مانند :

  • حسابدار
  • ادمین 1
  • ادمین 2
  • روابط عمومی

و خیلی نقشهای مختلف که میتواند با توجه به نیاز ساختمان در سیستم ایجاد کرد . حتی میتوان نقش ها را در سطوح مختلف دسترسی ایجاد کرد مثلا انواع نقش حسابدار که هر کدام مسئول یک بخش باشند . یکی مسئول ایجاد اسناد پرداخت برای واحد ها و دیگری مسئول رسیدگی به پرداخت ها و تائید پرداخت های آفلاین و یا ادمین های مختلف .

همانطور که میبینید با این کار میتوانید مسئولیت های مختلفی در تیم مدیریت ساختمان خود ایجاد کنید . مثلا میتوان بخشی در سیستم مدیریت ساختمان طراحی کرد برای اجناسی که برای واحد ها ارسال میشود و مدیریت این بخش را به نگهبانی سپرد .

تعریف نقشهای مختلف در نرم افزار مدیریت ساختمان از این نظر مهم است که ادمین میتواند مسئولیت بخشهای مختلف نرم افزار مدیریت ساختمان را بین تیم مدیریت خود تقسیم کند و از دسترسی بخشهای مهم برای افراد در تیم جلوگیری کند و در این بخش هیچ محدودیتی برای این کار وجود ندارد و شما میتوانید بخش های مختلف را ایجاد کنید .

در برنامه مدیریت ساختمان این امکان وجود دارد تا نقشها با سطوح دسترسی مختلف وجود داشته باشد . یعنی کاربران میتوانند با توجه به نقشهای تعریف شده به بخشهای مجاز دسترسی داشته باشند